I. Đặc điểm tình hình của trường : - Trường Cát Linh là một trường có điều kiện để triển khai chương trình Tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Từ những năm 89 - 90 trường đều tổ chức cho học sinh học ngoại ngữ tiếng Anh vào ngày nghỉ, ngày hè và suốt trong những năm qua với đội ngũ giáo viên dạy tốt, có nghiệp vụ sư phạm, phụ huynh và học sinh của trương rất hài lòng. Vì vậy, môn tự chọn tiếng Anh không thể thiếu được đối với học sinh của trường.

           - Về cơ sơ vật chất : Trường cũng trang bị đủ 4 cassette, 4 màn hình, 3  vi tính, 1 Projector, 3 đầu VCD, đĩa hình ,băng tiếng, tranh ảnh để giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ năm học 2002 - 2003 chương trình Let’s go đã được đưa vào thử nghiệm giảng dạy cho học sinh lớp 1, 2 đã được phụ huynh quan tâm và đồng tình.

           -  Sĩ số học sinh: Trung bình 40 em/ 1 lớp

      -  Học sinh lớp  2 năm trước đã được học sách Let’s go 1A và 1B.

      -  Học sinh đã có đủ sách học và bài tập ( Nếu mất sẽ mua bổ xung) 

II. Đội ngũ giáo viên :  

TT Họ và tên Năm sinh Bằng Anh văn Dạy khối Số tiết Nơi công tác
1 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 1977 CĐSP 3, 5   TH Cát Linh
2

 

Nguyễn Thanh Hằng 1958 CĐSP  4   TH Cát Linh
3 Hoàng Th Hồng Hạnh 1981 CĐSP 2, 3   TH Cát Linh

 *- Hưởng lương: 8000đ/1tiết được lấy từ tiền 2 buổi/ ngày. 

III.  Chương trình dạy Tiếng Anh lớp 2, 3 ( Sách Let’s go ) 

   1.  Mục tiêu:

     - Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản cho học sinh theo chương trình Let’s go .

     - Giúp học sinh có đủ khả năng tiếp tục học chương trình Tiếng Anh trong những năm học sau. 

2.  Giáo trình:       Lớp 2: Sách Let’s go 1A

                           Lớp 3 : Sách Let’s go 1B  

3.       Đồ dùng dạy học:  Băng Catxet, Video, CD Rom, Teacher Card. 

4.  Thời gian giảng dạy:

  Lớp 2: 1 tuần 2 tiết.       (Let’s go 1A) 35 tuần: 70 tiết

  Lớp 3 : 1 tuần 2 tiết.      (Let’s go 1B) 35 tuần : 70 tiết     

5. Phân phối chương trình lớp 2 ( Let’s go 1A bài 1 àbài 4) 

Bài học     Nội dung Thời gian(tiết) Giáo cụ giảng dạy
Bài 1 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

-   Let’s listen

Chào hỏi

Hát

Tên các đồ vật

Hỏi đáp về các đồ vật

Các câu mệnh lệnh

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

   Bài 2 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

     -   Let’s listen

 

 

      Kiểm tra

Hỏi thăm sức khoẻ

Học bài hát

Tên các màu sắc

Hỏi đáp về các màu     sắc

Các câu mệnh lệnh

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review Ôn tập lại kiến thức các bài 1,2 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
 

B ài 3

 

 

 

-          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

-   Let’s listen

Gi?i thi ?u tên

H?c b ài h át

s? ít ,s? nhi ?u

Câu hỏi How many…?

Các câu mệnh lệnh

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

B ài 4 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

-          Let’s listen

Giới thiệu bạn bè

Học bàI hát

Các thành viên trong gia đình

Giới thiệu về vóc dáng

Các câu mệnh lệnh

Nghe băng

 

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review -          Ôn tập lại kiến thức các bài 3,4 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
  -          Kiểm tra   4  

  6. Phân phối chương trình lớp 3 (Let’ s go 1B bài 5 và bài 8) 

Bài học     Nội dung Thời gian(tiết) Giáo cụ giảng dạy
Bài 5 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

-   Let’s listen

Hỏi đáp về tuổi

Học bài hát

Hỏi đáp về các đồ vật

Hỏi đáp về hình dáng đồ vật

Các động tác trò chơi

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

   Bài 6 -           

-          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

     -   Let’s listen

 

 

Câu hỏi về thời tiết

Học bài hát

Hỏi đáp về số lượng

Hỏi đáp về vị trí đồ vật

Các động tác trò chơi

Nghe băng

 

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review

 

Kiểm tra

-          Ôn tập lại kiến thức các bài 5,6 Play a game

Say and act ….

 

 

4

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
BàI 7

 

 

 

 

 

-          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

     -   Let’s listen

 

Các loại thức ăn

Học bàI hát

Câu hỏi What do you want?

Câu hỏi Do you want?

Câu mệnh lệnh, nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Bài 8 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s move

     -   Let’s listen

Câu hỏi về màu sắc

Học bài hát

Tên các loài vật

Câu hỏi Do you like ?

 

Các động tác

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review -          ôn lại kiến thức các bàI 7, 8 Play a game

Say and act ….

 

4 Tranh ảnh, máy     catxet
  -          Kiểm tra   4  

 Phân phối chương trình lớp 4 ( Let’s go 2A bài 1 và bài 4) 

Bài học     Nội dung Thời gian(tiết) Giáo cụ giảng dạy
Bài 1 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

 

-          Let’s read

-   Let’s listen

Chào hỏi

Học bài hát

Câu hỏi What’s  this?/that?

What are these/those?

Phát âm từ vụng

Nghe băng

 

2

2

3

 

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

   Bài 2 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

     -   Let’s listen

 

 

      Kiểm tra

Hỏi thăm sức khoẻ

Học bài hát

Các nghề nghiệp

Dạng số nhiều

 

Phát âm từ vựng

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review Ôn tập lại kiến thức các bài 1,2 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
 

Bài 3

 

 

 

-          Let’s talk

 

-          Let’s sing

-          Let’s learn

 

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-   Let’s listen

Hỏi địa chỉ điện thoại

Học bài hát

Các phòng và đồ dùng trong nhà

Vị trí các đồ vật

 

Phát âm từ vựng

Nghe băng

2

 

2

3

 

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Bài 4 -          Let’s talk

 

-          Let’s sing

-          Let’s learn

 

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-          Let’s listen

Câu hỏi What’s wrong?

Học bài hát

Động từ khuyết thiếu Can

Động từ khuyết thiếu Can

Phát âm từ vựng

Nghe băng

 

2

 

2

3

 

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review -          Ôn tập lại kiến thức các bài 3,4 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
  -          Kiểm tra   6  

  Phân phối chương trình lớp 5 ( Let’s go 2B bài 5 và bài 8) 

 

Bài 5

 

-          Let’s talk

 

-          Let’s sing

-          Let’s learn

 

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-   Let’s listen

Hỏi đáp về các món ăn

Học bài hát

Động từ thường Want

Động từ thường Want

Phát âm từ vựng

Nghe băng

2

 

2

3

 

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Bài 6 -          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s read

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-          Let’s listen

Câu hỏi Whose?

Học bài hát

Động từ Have

Động từ Have

 

Phát âm từ vựng

Nghe băng

2

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review -          Ôn tập lại kiến thức các bài 5.6 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
  -          Kiểm tra   6  

 

 

Bài 7

 

-          Let’s talk

-          Let’s sing

-          Let’s learn

 

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-   Let’s listen

Câu hỏi về thời gian

Học bài hát

Các hoạt động hàng ngày

Các hoạt động hàng ngày

Phát âm từ vựng

Nghe băng

 

2

2

3

 

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Bài 8 -          Let’s talk

 

-          Let’s sing

-          Let’s learn

-          Let’s learn some more

-          Let’s read

-          Let’s listen

Thì hiện tại tiếp diễn

Học bài hát

Thì HTTD

Thì HTTD

 

Phát âm từ vựng

Nghe băng

2

 

2

3

4

 

2

1

 

Catxet

Teacher Card

Đĩa VCD

Tranh ảnh

Đĩa CD-Room

Let’s Review -          Ôn tập lại kiến thức các bài 7.8 Play a game

Say and act ….

 

 

4

Tranh ảnh, máy     catxet
  -          Kiểm tra   6  

                                                                 Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2004


Catlinh School
28/11/2011