Những bài văn hay 29/11/2011

Em hãy viết một đoạn ngắn ( từ 7-10 câu ) kể vè việc học trong họctập của em trong học kỳ 1

Phạm Nhật Linh - 3E

VnTime size=2>                    

                                                                        Bài làm

 

Em la Phm Nht Linh hc sinh lp 3E . C« gi¸o chñ nhiÖm cña em tªn lµ YÕn . trong qu¸ tr×nh häc tËp, em  thÝch nhÊt m«n V¨n , m«n khã nhÊt ®èi víi em lµ To¸n . Em ®· rÊt cè g¾ng häc m«n To¸n , h»ng ngµy tr­íc khi ®i häc , em «n l¹i To¸n .VÒ nhµ em lµm c¸c bµi tËp To¸n mÑ giao cho , nªn ®iÓm cña em trong tuÇn võa qua lªn 9 , 10 .

Cuèi cïng , em kh«ng sî m«n To¸n n÷a vµ kÕt qu¶ häc tËp cña em rÊt tèt ,®ùoc bè mÑ thÇy c« khen ngîi nhÒu . Em RÊt vui v× kÕt qu¶ häc tËp cña em trong häc kú 1 võa qua.
Catlinh School