Những bài văn hay 29/11/2011

Tả chiếc cặp sách của em

VnTime>Lª Thanh H»ng - 4G

                                                Bµi lµm

            Em cßn nhí vµo ®Çu n¨m häc líp 4 bè høa sÏ tÆng em mét mãn quµ ®Æc biÖt, bè bËt mÝ r»ng nã sÏ cã trong dÞp khai gi¶ng. Em rÊt håi hép. Ngµy khai gi¶ng ®· ®Õn, s¸ng sím bè ®­a cho em mét chiÕc cÆp míi tinh.

            §ã lµ mét chiÕc cÆp mµu xanh n­íc biÓn cã trang trÝ thªm mµu vµng. Nã chØ to h¬n chiÕc b¶ng con mét chót. MÆt tr­íc cña cÆp cã in dßng ch÷ n­íc ngoµi vµ mét lêi chóc em rÊt thÝch ®ã lµ: “Chóc c¸c ch¸u häc giái”. N¾p cÆp cã mét chiÕc kho¸ m¹ kÒn ®Ó ®ãng vµo, më ra dÔ dµng. Khi Ên xuèng nã cã kªu tiÕng “t¸ch ... t¸ch...” rÊt vui tai.

            Quai cÆp lµm b»ng v¶i mÒm tr«ng rÊt ch¾c ch¾n, hai d©y ®eo mµu vµng t­¬i thËt s¸ng sña. Em cã thÓ ®eo cÆp sau l­ng tr«ng nh­ chiÕc ba l«.

            Më cÆp ra em thÊy trong cÆp cã ba ng¨n ®­îc lµm b»ng v¶i - hai ng¨n lín vµ mét ng¨n nhá. S¸ch gi¸o khoa vµ vë viÕt em xÕp vµo ng¨n thø nhÊt. Ng¨n lín thø 2 em ®Ó s¸ch TiÕng Anh, tËp giÊy vÏ, ... Cßn ng¨n nhá th× em xÕp b¶ng ®en vµ tËp giÊy kiÓm tra.

            ChiÕc cÆp míi tiÖn lîi biÕt bao! Nã gióp em gi÷ cho s¸ch vë kh«ng bÞ háng, r¸ch. Ngµy ngµy ®i häc, cÆp tung t¨ng theo tõng b­íc ch©n em.

            Em rÊt thÝch chiÕc cÆp ®ã. Em c¶m ¬n bè vµ thÇm nghÜ sÏ cè g¾ng häc tËp ®Ó xøng ®¸ng víi mãn quµ thÓ hiÖn sù quan t©m ®ã.

 

Catlinh School